Forretningsbetingelser for Beiers Ejendomsservice

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse forretningsbetingelser er – medmindre andet skriftligt aftales – gældende for alle kundeforhold og for alle opgaver, der udføres af Beiers Ejendomsservice ApS.

1.2 De til enhver tid gældende forretningsbetingelser for Beiers Ejendomsservice ApS services er tilgængelige på Beiers Ejendomsservice ApS’ hjemmeside, https:// Beiers-Ejendomsservice.dk.

 

2. Aftalen

2.1 Kunden og Beiers Ejendomsservice ApS (hver for sig en ”Part” og til sammen ”Parterne”) indgår en skriftlig serviceaftale i form af et tilbud, der regulerer kontraktforholdet mellem Parterne. Disse forretningsbetingelser indgår som en integreret del af aftalegrundlaget mellem Parterne og benævnes sammen med tilbuddet samlet ”Aftalen”. I tilfælde af uoverensstemmelse har tilbuddet forrang i forhold til indholdet af disse forretningsbetingelser.

2.2 Hvis Kunden bestiller serviceydelser, som ikke er omfattet af et tilbud, fremkommer Beiers Ejendomsservice ApS med et tillæg til tilbuddet. Accepterer Kunden tillægget til tilbuddet, sender Beiers Ejendomsservice ApS en ordrebekræftelse på ekstraarbejderne. Tilbuddet, ordrebekræftelsen og forretningsbetingelserne udgør herefter Aftalen mellem Parterne. Timepriser for ekstraarbejder er fastlagt i tilbuddet.

3. Beiers Ejendomsservice ApS’ forpligtelser

3.1 Beiers Ejendomsservice ApS skal levere ydelserne, der er beskrevet i Aftalen.

3.2 Beiers Ejendomsservice afholder alle egne lønomkostninger, udgifter til materialer, administration og egne forsikringer.

4. Kundens forpligtelser

4.1 Kunden er forpligtet til at afholde omkostninger til lyskilder samt materialer, der bliver forbrugt i forbindelse med ekstraarbejder, med mindre andet aftales.

4.2 For optimal rengøring kræves adgang til varmt og koldt vand, plads til redskaber og rengøringsartikler. Personalet skal have udleveret det nødvendige antal nøgler, mod kvittering.

5. Prisregulering

5.1 Beiers Ejendomsservice ApS har ret til 1 (en) gang årligt, at regulere prisen efter udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2,0 %.

6. Betalingsbetingelser

6.1 Den i tilbuddet anførte pris betales månedsvis bagud, fakturadato + 14 dage. Ved for sen betaling pålægges 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

6.2 Indvendinger mod fakturaen skal meddeles Beiers Ejendomsservice ApS inden 2 måneder fra fakturaens forfaldsdag. I modsat fald anses Kundens indsigelsesret for bortfaldet.

7. Tavshedspligt

7.1 Parterne skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver fortrolig oplysning, herunder oplysninger om den anden Part og dennes medarbejdere, forretningshemmeligheder og oplysninger om forretningsforbindelser.

7.2 Sådanne fortrolige oplysninger må alene anvendes og opbevares som led i opfyldelsen af denne Aftale.

7.3 Tavshedspligten fortsætter med at gælde efter denne Aftales ophør uanset ophørsgrunden.

8. Misligholdelse

8.1 Såfremt en Part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden Part berettiget til at ophæve aftalen.

8.2 Manglende betaling fra Kundens side anses altid som væsentlig misligholdelse.

8.3 Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

8.4 Såfremt Kunden væsentligt misligholder Aftalen og at denne ophæves som følge heraf, er Beiers Ejendomsservice ApS berettiget til betaling frem til det tidspunkt, hvor Kunden kunne have opsagt kontrakten, jf. punkt 9.

8.5 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en Part berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 12.

9. Opsigelse

9.1. Begge Parter kan opsige kontrakten med løbende måned + 3 (tre) måneders skriftligt varsel til den første i en måned.

 

10. Underentreprenører

10.1. Kunden vil få tilknyttet en fast stab af medarbejdere. Beiers Ejendomsservice ApS forbeholder sig dog ret til efter eget skøn at anvende kvalificerede underentreprenører.

 

11. Force majeure

11.1. I tilfælde af force majeure, herunder strejke eller lockout, bortfalder Beiers Ejendomsservice ApS forpligtelser og ansvar i den periode, force majeure er i kraft. Kunden vil i sådanne tilfælde få et nedslag i prisen, svarende til periodens længde.

 

12. Ansvar

12.1. Parterne er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

12.2. Beiers Ejendomsservice ApS er forsikret mod ting og personskade for op til kr. 10.000.000.

12.3. I det omfang at en skade ikke dækkes af Kundens egen forsikring eller af en forsikring tegnet af Beiers Ejendomsservice ApS og hvor Beiers Ejendomsservice ApS ifalder et erstatningsansvar, er Beiers Ejendomsservice ApS alene ansvarlig for Kundens direkte tab uden følgeskader (herunder driftstab) dog således, at Beiers Ejendomsservice ApS’ erstatningsansvar er begrænset til det beløb, som er faktureret Kunden – for den pågældende service i henhold til tilbuddet – i de foregående 12 måneder.

12.4. Krav om erstatning skal altid fremsættes skriftligt og fremsættes inden rimelig tid og senest 6 måneder fra det tidspunkt, hvor skaden blev opdaget eller burde være opdaget. I modsat fald anses kravet for bortfaldet.

13. Overdragelse

13.1. Ingen af Parterne kan uden den anden Parts skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.

 

14. Ændring af kontrakten

14.1. Eventuelle ændringer i kontrakten skal aftales mellem Parterne på skriftligt grundlag, jf. dog punkt 1.2.

 

15. Lovvalg og værneting

15.1. Aftalen er underlagt dansk ret og med Københavns byret som værneting.

Få et uforpligtende tilbud

Indhent et uforpligtende tilbud på ejendomsservice, rengøring for erhverv eller snerydning fra Beiers Ejendomsservice. Klik dig videre og udfyld formularen, så vil du blive kontaktet snarest muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt Beiers Ejendomsservice

Beiers Ejendomsservice ApS

 

Borups Allé 137, 2000 Frederiksberg