Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/beiers-ejendomsservice.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Forretningsbetingelser | Beiers Ejendomsservice ApS

Forretningsbetingelser for Beiers Ejendomsservice

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse forretningsbetingelser er – medmindre andet skriftligt aftales – gældende for alle kundeforhold og for alle opgaver, der udføres af Beier’s Ejendomsservice ApS.

1.2 De til enhver tid gældende forretningsbetingelser for Beier’s Ejendomsservice ApS services er tilgængelige på Beiers Ejendomsservice ApS’ hjemmeside, https:// Beiers-Ejendomsservice.dk.

1.3 Det er de forretningsbetingelser på tidspunktet for Kundens underskrift på en Aftale som er gældende under hele aftaleforholdet. Det er Kundens ansvar at gøre sig bekendt med de forretningsbetingelser som var gældende på tidspunktet for Aftalens underskrift.

 

2. Aftalen

2.1 Kunden og Beier’s Ejendomsservice ApS (hver for sig en ”Part” og til sammen ”Parterne”) indgår en skriftlig serviceaftale i form af et tilbud, der regulerer kontraktforholdet mellem Parterne. Disse forretningsbetingelser indgår som en integreret del af aftalegrundlaget mellem Parterne og benævnes sammen med tilbuddet samlet ”Aftalen”. I tilfælde af uoverensstemmelse har tilbuddet forrang i forhold til indholdet af disse forretningsbetingelser.

2.2 Hvis Kunden bestiller serviceydelser, som ikke er omfattet af et tilbud, fremkommer Beier’s Ejendomsservice ApS med et tillæg til tilbuddet. Accepterer Kunden tillægget til tilbuddet, sender Beier’s Ejendomsservice ApS en ordrebekræftelse på ekstraarbejderne. Tilbuddet, ordrebekræftelsen og forretningsbetingelserne udgør herefter Aftalen mellem Parterne. Timepriser for ekstraarbejder er fastlagt i tilbuddet.

 

3. Beier’s Ejendomsservice ApS’ forpligtelser

3.1 Beier’s Ejendomsservice ApS skal levere ydelserne, der er beskrevet i Aftalen.

3.2 Beier’s Ejendomsservice afholder alle egne lønomkostninger, udgifter til materialer, administration og egne forsikringer.

 

4. Kundens forpligtelser

4.1 Kunden er forpligtet til at afholde omkostninger til lyskilder samt materialer, der bliver forbrugt i forbindelse med ekstraarbejder, med mindre andet aftales.

4.2 For optimal rengøring kræves adgang til varmt og koldt vand, plads til redskaber og rengøringsartikler. Personalet skal have udleveret det nødvendige antal nøgler, mod kvittering.

 

5. Prisregulering

5.1 Beier’s Ejendomsservice ApS har ret til 1 (en) gang årligt, at regulere prisen efter udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 2,0 %.

 

6. Betalingsbetingelser

6.1 Den i tilbuddet anførte pris betales månedsvis bagud, fakturadato + 14 dage. Ved for sen betaling pålægges 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

6.2 Indvendinger mod fakturaen skal meddeles Beier’s Ejendomsservice ApS inden 14 dage fra fakturaens forfaldsdag. I modsat fald anses Kundens indsigelsesret for bortfaldet.

 

7. Tavshedspligt

7.1 Parterne skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver fortrolig oplysning, herunder oplysninger om den anden Part og dennes medarbejdere, forretningshemmeligheder og oplysninger om forretningsforbindelser.

7.2 Sådanne fortrolige oplysninger må alene anvendes og opbevares som led i opfyldelsen af denne Aftale.

7.3 Tavshedspligten fortsætter med at gælde efter denne Aftales ophør uanset ophørsgrunden.

 

8. Misligholdelse

8.1 Såfremt en Part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden Part berettiget til at ophæve aftalen.

8.2 Manglende betaling fra Kundens side anses altid som væsentlig misligholdelse.

8.3 Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

8.4 Såfremt Kunden væsentligt misligholder Aftalen og denne ophæves som følge heraf, er Beier’s Ejendomsservice ApS berettiget til betaling frem til det tidspunkt, hvor Kunden kunne have opsagt kontrakten, jf. punkt 9.

8.5 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en Part berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 12.

 

9. Opsigelse

9.1. Begge Parter kan opsige kontrakten med løbende måned + 3 (tre) måneders skriftligt varsel til den første i en måned.

9.2 Aftalen er uopsigelig for begge Parter fra tidspunktet fra Aftalens underskrift og 1 år frem, jf. dog nærværende forretningsbetingelsers punkt 11. Såfremt Aftalens uopsigelighed udløber i Aftalens periode vedrørende snerydning, da kan Aftalen ikke opsiges før denne periode er udløbet.

10. Underentreprenører

10.1. Kunden vil få tilknyttet en fast stab af medarbejdere. Beier’s Ejendomsservice ApS forbeholder sig dog ret til efter eget skøn at anvende kvalificerede underentreprenører.

 

11. Snerydning

11.1 Det aftalte arbejde, jfr. Aftalen med bilag udføres hos Kunden således, at der er ryddet og/eller saltet senest kl. 07.00, idet Kunden accepterer, at Beier’s Ejendomsservice ApS ved snefald, der er begyndt senere end 3 (tre) timer før (kl. 4), ikke kan indestå for, at alle Kunder får arbejdet udført inden kl. 07.00. Dette tidspunkt kan kun ændres til et tidligere og ikke et senere tidspunkt af Kunden.

11.2 Forebyggende saltning foretages efter DMI-varsling om risiko for glatføre, isslag eller nedbør, der kan medføre is- eller sneglatte veje.

11.3 Beier’s Ejendomsservice ApS har således ret til at vurdere behovet for forebyggende saltning baseret på DMI-varsling samt egne iagttagelser af vejret lokalt.

11.4 Beier’s Ejendomsservice ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på ting, kantstenene, kloakdæksler, installationer, kabler, cykelstativer, skraldestativer, generelle saltskader mv. sket i forbindelse med saltning og snerydning.

 

12. Force majeure

12.1. I tilfælde af force majeure, herunder strejke eller lockout, bortfalder Beier’s Ejendomsservice ApS forpligtelser og ansvar i den periode, force majeure er i kraft. Kunden vil i sådanne tilfælde få et nedslag i prisen, svarende til periodens længde.

 

13. Ansvar

13.1. Parterne er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

13.2. Beier’s Ejendomsservice ApS er forsikret mod ting og personskade for op til kr. 10.000.000.

13.3. I det omfang at en skade ikke dækkes af Kundens egen forsikring eller af en forsikring tegnet af Beier’s Ejendomsservice ApS og hvor Beier’s Ejendomsservice ApS ifalder et erstatningsansvar, er Beier’s Ejendomsservice ApS alene ansvarlig for Kundens direkte tab uden følgeskader (herunder driftstab) dog således, at Beier’s Ejendomsservice ApS’ erstatningsansvar er begrænset til det beløb, som er faktureret Kunden – for den pågældende service i henhold til tilbuddet – i de foregående 12 måneder.

13.4. Krav om erstatning skal altid fremsættes skriftligt og fremsættes inden rimelig tid og senest 6 måneder fra det tidspunkt, hvor skaden blev opdaget eller burde være opdaget. I modsat fald anses kravet for bortfaldet.

 

14. Afhjælpning

14.1 Beier’s Ejendomsservice ApS har afhjælpningsret såfremt nedenstående frister overholdes:

a. Indsigelser/anmeldelser af skader skal fremkomme til Beier’s Ejendomsservice ApS hurtigst muligt og seneste inden 14 dage efter arbejdet er udført. Det er Kundens ansvar, at dokumentere, at det påberåbte arbejde er mangelfuldt.

b. Beier’s Ejendomsservice ApS har til enhver tid ret til at besigtige skaden. Beier’s Ejendomsservice ApS skal senest 14 hverdage efter skaden er anmeldt til foretage en sådan besigtigelse.

c. Beier’s Ejendomsservice ApS skal senest 1 (én) måned efter modtagelsen af anmeldelsen af skaden meddele Kunden, om afhjælpningsretten ønskes opretholdt og i dette tilfælde tillige hvornår afhjælpningen forventes at ske.

15. Overdragelse

15.1. Ingen af Parterne kan uden den anden Parts skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.

 

16. Ændring af kontrakten

16.1. Eventuelle ændringer i kontrakten skal aftales mellem Parterne på skriftligt grundlag, jf. dog nærværende forretningsbetingelsers punkt 1.2.

 

17. Lovvalg og værneting

17.1. Aftalen er underlagt dansk ret og med Københavns byret som værneting.

Få et uforpligtende tilbud

Indhent et uforpligtende tilbud på ejendomsservice, rengøring for erhverv eller snerydning fra Beiers Ejendomsservice. Klik dig videre og udfyld formularen, så vil du blive kontaktet snarest muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt Beiers Ejendomsservice

Beiers Ejendomsservice ApS

 

Borups Allé 137, 2000 Frederiksberg